Vyberte stránku

Stručná historie UTB ve Zlíně

Průvodce studenta

Je půlstoletí dlouhá doba, nebo ne? Zhruba tak dlouhou tradici totiž má vysokoškolské vzdělávání ve Zlíně, které dnes reprezentuje naše univerzita.

Přestože samostatná Univerzita Tomáše Bati byla zřízena k 1. lednu 2001, první inženýři u nás studovali už od roku 1960. Tehdy totiž vzniklo ve Zlíně detašované pracoviště Slovenské vysoké školy technické, na němž se vyučovala zejména chemická a strojírenská technologie.

O devět let později, roku 1969, zdejší vysokoškolské pracoviště fungovalo už jako samostatná Fakulta technologická Vysokého učení technického v Brně.

Nový impuls k rozvoji vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně přinesla 90. léta 20. století. Tehdejší děkan Fakulty technologické (a později rektor UTB) Petr Sáha definoval jasnou vizi: Založíme univerzitu. Vize se postupně stávala skutečností. V roce 1995 vznikla Fakulta managementu a ekonomiky, v roce 2001 se z těchto dvou fakult zformovala univerzita. Pak následovaly další fakulty: Fakulta multimediálních komunikací (2002), Fakulta aplikované informatiky (2006), Fakulta humanitních studií (2007) a konečně Fakulta logistiky a krizového řízení (2009). Založení univerzity aktivně podporoval také Tomáš Baťa jr., který souhlasil s tím, aby škola nesla jméno jeho otce, a až do své smrti v roce 2008 působil jako předseda Správní rady UTB.

Vznik fakult byl doprovázen budováním výzkumných kapacit a samozřejmě také výstavbou nových objektů. Díky tomu, že univerzita spolupracuje s renomovanými architekty, například s architektkou světového jména Evou Jiřičnou, nabízí svým posluchačům skutečně moderní a špičkově vybavené objekty s ideálními podmínkami ke studiu, které zároveň patří k ozdobám centra města.